วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

การศึกษาดูงานด้านอาคารสถานที่ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ณ โรงเรียนคงคารามและโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551


บรรยากาศในห้องบรรยายสรุปของโรงเรียนคงคาราม
มอบของที่ระลึกหลังรับฟังคำบรรยายสรุปและก่อนออกไปดูสถานที่จริง

ห้องมินิเธียเตอร์ที่ดัดแปลงจากโรงรถ ติดตั้ง Projector และระบบเสียงแบบเซอร์ลาวด์รอบทิศทาง
ผู้ควบคุมสามารถควบคุมสื่ออุปกรณ์ทุกประเภทจากด้านหลังของห้อง
สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50-60 คน
บริเวณโดยทั่วไปของโรงเรียนดูสะอาดตาดีมาก

ห้องเกียรติยศหนึ่งในห้องพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยของวิชาต่างๆ จัดแสดงไว้เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมโรงเรียนได้เข้าชม ซึ่งจัดไว้อย่างถาวร

แต่มีการปรับปรุงเอกสารต่างๆให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ

คุณครูสงคราม ดอกกุหลาบ กำลังให้ความสนใจกับผลงานทางวิชาการ
ภายในห้องเกียรติยศของโรงเรียนคงคาราม