วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

คุณครูบุณยนิต บุณยสุขานนท์ คุณครูอัจฉรา อัตตโชติ และ รองฯแสงแข มณีสุทธิดา ถ่ายภาพ
ภายในห้องสมุดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยมาก

ไม่มีความคิดเห็น: