วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

ห้องเกียรติยศหนึ่งในห้องพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยของวิชาต่างๆ จัดแสดงไว้เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมโรงเรียนได้เข้าชม ซึ่งจัดไว้อย่างถาวร

แต่มีการปรับปรุงเอกสารต่างๆให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ

ไม่มีความคิดเห็น: