วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

การศึกษาดูงานด้านอาคารสถานที่ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ณ โรงเรียนคงคารามและโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น: