วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

คุณครูจะเด็ด ศรีทอง กำลังบันทึกภาพสถานที่ต่างๆด้วยกล้อง VDO เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: