วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

คุณครูวารุณี ไกรวาส และคุณครูมะลิ ประชาอาทร
สองคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ไม่มีความคิดเห็น: