วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

นักเรียนทุกชั้นเข้าแถวอยู่ในบริเวณสนามหลังคาโค้ง
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ขณะร่วมกิจกรรมในตอนเช้า

ไม่มีความคิดเห็น: