วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

แม้จะเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ แต่คุณครูมะลิฉัตร ภู่เพชร ก็ไม่ปล่อยให้นักเรียนลืมความเป็นไทย
อบรมให้นักเรียนรู้จักประเพณีไทยอยู่ตลอดเวลา...น่าชื่นชม

ไม่มีความคิดเห็น: